Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, Chú Tư về 4 là điều hiển nhiên